REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.WODA48.PL, KTÓREGO INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ JEST POLITYKA PRYWATNOŚCI.

INFORMACJE OGÓLNE

Administratorem danych osobowych klientów sklepu internetowego jest Woda 48 Sp. Z o.o. - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – ul. Myśliborska 16, 59-400 Jawor. Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw wynikających z RODO jest Inspektor Ochrony Danych, nr tel. 690 870 000 adres e-mail: biuro@woda48.pl, adres do korespondencji: Woda 48 Sp. Z o.o. – ul. Myśliborska 16, 59-400 Jawor. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: Podstawą prawną przetwarzania danych jest: wyrażona zgoda na przetwarzanie i marketing. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody. Klienci mają prawo żądania od Spółki dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Klienci mają prawo wniesienia do Spółki w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Klienci mają prawo żądania od Spółki przeniesienia danych innemu administratorowi danych, jeśli nie wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności innych. Klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Klienta wymaganych przez Spółkę danych osobowych jest warunkiem realizacji zamówienia i wymogiem ustawowym. Dane osobowe klientów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Właścicielem sklepu internetowego www.woda48.pl jest Woda 48 Sp. Z o.o. , ul. Myśliborska 16, 59-400 Jawor, KRS 0000110987, REGON 000288337, NIP 8830001702. Sklep prowadzi sprzedaż za pomocą sieci Internet. Językiem zawarcia umowy jest język polski. Wszystkie produkty oferowane przez Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

CENY

Ceny towarów, prezentowanych na stronach Sklepu, podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Ceny zawierają koszt przesyłki, przesyłka jest darmowa. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu lub dokonywania w nich zmian oraz wprowadzenia płatnej przesyłki.

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

Składanie zamówienia odbywa się przez stronę Sklepu www.woda48.pl. zamówieniu Klient dokonuje wyboru zamawianych towarów, adresu dostawy, adresu na jaki ma być wystawiony rachunek (mogą to być różne adresy), sposobu zapłaty za towary. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie zamówienia przez Sklep. Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przeciwnym wypadku Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie realizacji. Do każdego zamówienia wystawiany jest rachunek (na osobę prywatną bądź firmę) przesyłany droga mailową po otrzymaniu przez Sklep informacji o dokonaniu zapłaty przez Klienta. W przypadku płatności zwykłym przelewem, realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu płatności na koncie Sklepu. Sklep dostarcza klientom bramki płatności, PayU i PayPal. - Informacje dotyczące podmiotu świadczącego Usługę PayU dostępne w załączniku (Regulamin usługi PayU), (Regulamin usługi PayPal). Link: https:/linkdoregulaminuPayU.pl, https:/linkdoregulaminuPayPal.pl  

ZMIANA ZAMÓWIENIA

Klient może dokonywać zmian w zamówieniu do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzenia zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: sklep@woda48.pl. Zmiany w zamówieniu muszą być potwierdzone przez Klienta e-mail/em.

ZAWARCIE UMOWY

Klient, składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w sklepie www.woda48.pl, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży następuje w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Klient może odstąpić od umowy, bez podania przyczyny, przesyłając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy (zał. 1). W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Towar należy odesłać w stanie niezmienionym tzn. bez śladów użycia, do sklepu firmowego (wraz z załączonym wydrukowanym rachunkiem). Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie dziesięciu dni od dnia wyrażenia woli odstąpienia od umowy. Koszty odesłania towaru ponosi Klient. Sklep zwróci pieniądze za odesłany towar nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania zwróconego produktu. Sklep nie przyjmuje przesyłek „za pobraniem”.

DANE TELEADRESOWE SKLEPU

Woda 48 Sp. Z o.o., ul. Myśliborska 16, Jawor, 59-400,

KOSZTY PRZESYŁKI

Przesyłki na stronie sklepu są darmowe. Paczki przesyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej Schenker.

FORMY PŁATNOŚCI

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: – bramka płatności Payu, PayPal Wpłat za pomocą przelewu bankowego należy wykonywać na konto: ? W tytule prosimy wpisać numer zamówienia i nazwisko zamawiającego z potwierdzenia otrzymanego e-mailem.

WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

Czas przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi do 2 dni roboczych, liczone od dnia otrzymania zapłaty za zamówiony towar – warunkiem jest dostępność w Sklepie wszystkich zamówionych towarów. 
W przypadku braku możliwości przygotowania zamówienia do wysyłki, we wskazanym terminie, Sklep niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta. Sklep dostarczy Klientowi produkty zgodne ze złożonym zamówieniem. Sklep nie dostarcza niezamówionych produktów wymagających dodatkowej zapłaty. Dostawy towarów realizowane są na terenie całego kraju. Przesyłki są wysyłane od poniedziałku do piątku. Przewidywany czas dostawy na terenie kraju wynosi do 2 dni roboczych od dnia nadania przesyłki. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędem lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

WYMIANA TOWARÓW

Sklep dokona wymiany zamówionych towarów w przypadku gdy: a) zostały one uszkodzone lub zaistniał ich ubytek w czasie transportu ze Sklepu do Klienta. Prosimy powiadomić nas niezwłocznie o takim fakcie za pośrednictwem wszelkich możliwości środków kontaktu. Jeśli to możliwe prosimy o zrobienie zdjęć i opisanie uszkodzeń bądź ubytków. Warunkiem wymiany jest spisanie protokołu zniszczenia paczki w obecności kuriera. b) produkt jest niezgodny z zamówieniem składanym przez Klienta.

REKLAMACJE

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji towaru w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze: wad fabrycznych, uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu, niezgodności towaru z zamówieniem. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres sklepu z dołączonym rachunkiem oraz pismem reklamacyjnym opisującym czego dotyczy reklamacja (zał.2). Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu czternastu dni. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

DANE OSOBOWE

Poprzez złożenie zamówienia w sklepie www.woda48.pl Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, dane osobowe Klienta zostają wprowadzone do bazy danych sklepu. Wszelkie dane osobowe podane w procesie zakładania konta klienta niezbędne są w celu szybkiej i sprawnej realizacji złożonych zamówień oraz weryfikacji ewentualnych reklamacji. Sklep nie udostępnia tych danych, żadnym podmiotom i osobom.Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych Klienci Sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystania (usunięcia konta Klienta).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zawartość witryny internetowej sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia składane w imieniu Klienta przez osoby trzecie (nieupoważnione). Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów. Zdjęcia mogą przedstawiać wielowariantowość produktu, jego zróżnicowanie kolorystyczne oraz sposób pakowania. Klient ma ograniczone prawo do wykorzystywania informacji zawartych w Sklepie. Klient nie może kopiować i powielać informacji zawartych na witrynie https://www.woda48.pl W celu wykorzystania jakichkolwiek elementów zawartych w Sklepie Klient ma obowiązek skontaktowania się z właścicielem Sklepu. Wszelkie zmiany, korekty regulaminu wchodzą w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 29-08-2018. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem postanowień regulaminu, w przypadku braku polubownego rozwiązania, spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez sąd właściwy. Wszystkie zdjęcia oraz teksty zamieszczone w sklepie są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i używania do celów handlowych oraz prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sklepu.